STRONA GŁÓWNA    
publikacje    
przetargi    
usługi    
linki    

Dom Kultury    
Ul. Krótka 2    
19-500 Gołdap    
tel. /87/ 615 08 03    
fax. /87/ 615 34 93    
e-mail: dkgoldap@o2.pl    
Załącznik do Regulaminu
Protokół

Nazwa zamówienia: skład i dostawa do Zamawiającego miesięcznika pisma "z bliska" w roku 2011.

Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawców zamówień, które są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji:

a) skład pisma "z bliska" (20 stron formatu B-3) w tym około 70% tekstu + 30 % fotografii i grafik
b) druk pisma "z bliska" ( 500 egz., 20 stron , format B-3)
  - nakład 500egz. - 1 raz w miesiącu
  - 12 stron czarno-białych i 8 w pełnym kolorze
  - format B-3
  - papier - offset
c) dostawa pisma do Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od zatwierdzenia ostatecznego projektu danego numeru pisma - adres j.w.
Sporządził: _____________________

Gołdap dnia , 19.01.2011 rok

FORMULARZ OFERTY
Druk i skład pisma "Z bliska" w 2011 roku
o wartości poniżej 14 000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Kultury w Gołdapi, reprezentowany przez
dyrektora - Martę Jurgiełan
z siedzibą w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02, REGON 000687422
tel. 0 87 615-08-03, fax 087 615 34 93
e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Druk, skład i dostawa do Zamawiającego miesięcznika pisma "Z bliska" w roku 2011

3. Opis przedmiotu zamówienia:
a) skład pisma "Z bliska" (20 stron formatu B-3) w tym około 70% tekstu + 30% fotografii i grafik
b) druk pisma "Z bliska" (500 egz., 20 str., format B-3)
- nakład 500 egz. - 1 raz w miesiącu
- 12 stron czarno-białych i 8 w pełnym kolorze
- format B-3
- papier - offset
c) Dostawa pisma do Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od zatwierdzenia ostatecznego projektu danego numeru pisma - adres jw.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
78.18.00.00-2 - usługi w zakresie drukowania gazet
78.22.00.00-5 - usługi składu
78.23.00.00-8 - usługi drukowania i dostawy

4. Termin realizacji.
Od dnia zawarcia umowy - 31 grudzień 2011 r.

5. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 18 stycznia 2011 r. w formie pisemnej.

6. Miejsce złożenia oferty:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap

7. Tryb postępowania
Rozeznanie cenowe

8. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................

NIP .........................................................................

9. Oferujemy następującą cenę za wykonanie 1 nakładu przedmiotu zamówienia:

........................ zł netto (słownie:........................................................................................... ........................................................................................................................................... zł) + podatek VAT (................. %) ....................................................................................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł) co daje kwotę brutto ........................ zł (słownie: ................................................................. ....................................................................................................................................... zł)

Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Cena została skalkulowana w oparciu o następującą kalkulację 1 numeru pisma:

1. Skład 1 numeru pisma (20 stron) : ............. zł - netto
2. Druk 1 strony w pełnym kolorze: ............. zł - netto
3. Druk 1 strony czarno-białej: .............. zł - netto
4. Dostawa 1 nakładu pisma do Zamawiającego: ............ zł - netto
Zmiany w cenie w przypadku zmiany nakładu wyniosą ......................

10. Wymagania dodatkowe:

1. Wygląd pisma będzie zatwierdzany do druku przez redaktora naczelnego "z bliska".
2. Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie liczby stron (o 2, 4, 6 lub 8 stron) z uwzględnieniem kosztów składowych wymienionych w pkt. 9.
3. Wykonawca za każdy numer wystawi fakturę VAT z 21 dniowym terminem płatności.
4. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wykonane przez niego 3 przykładowe druki zbliżone do przedmiotu zamówienia.

11. Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń, - wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane ze składem, drukiem i dostawą pisma do Domu Kultury w Gołdapi - uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert .

12. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:

- kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
- 3 przykładowe druki zbliżone do przedmiotu zamówienia wykonane przez wykonawcę;

Ofertę podpisali :

......................................................................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/


Gołdap, dnia 10.01.2011 rok

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia "Opracowanie projektu dokumentacji technicznej rozbudowy Domu kultury w Gołdapi "

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Roboty budowlane    ⃞   Dostawy    ⃞   Usługi   X

1. ZAMAWIAJĄCY.
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2
19-500 Gołdap
Województwo warmińsko-mazurskie
Telefon. ( 087 ) 6150803
Faks ( 087) 6153493

Poczta elektroniczna (e-mail)
e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :
o w Biuletynie Zamówień Publicznych NIE
o w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NIE
NIE    ⃞    TAK    ⃞   
Numer ogłoszenia Nr 241582-2010 z dnia 06/08/ 2010 r

3. NOMENKLATURA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia 71.22.00.00-6.

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Opracowanie projektu dokumentacji technicznej rozbudowy Domu kultury w Gołdapi "

5. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg nieograniczony x Przetarg ograniczony    ⃞    Negocjacje bez ogłoszenia    ⃞   
Z wolnej ręki    ⃞    Licytacja elektroniczna    ⃞    Dialog konkurencyjny    ⃞   
Zapytanie o cenę    ⃞    Negocjacje z ogłoszeniem    ⃞   

6. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Zakład projektowo-Budowlany BEEMWU WRZESIEŃ
ul. Olsztyńska 21/4
11 -500 Giżycko województwo warmińsko-mazurskie
Polska
Telefon/fax
0874283897

Cena wybranej oferty

Netto 37 000,00 zł
Brutto 45 140,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty
Była to jedyna oferta, która uzyskała największą ilość punktów. spełniająca wymogi SIWZ
oraz zawierająca się w środkach jakie przeznaczył zamawiający na wykonanie zamówienia.

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Marta Jurgiełan
DK 341(ZP- II)-8/2010                                                               Gołdap, dn. 20.08.2010 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

Dom Kultury w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na.:

"Opracowanie projektu dokumentacji technicznej rozbudowy Domu Kultury w Gołdapi."oferta złożona przez:

Zakład Projektowo Budowlany BEEMWU WRZESIEŃ
ul. Olsztyńska 21/4 11-500 Giżycko

uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:

45 140,00 brutto
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści złotych )
wraz z należnym podatkiem VAT

Zamawiający dokonał oceny złożonych oferty, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty niepodlegające odrzuceniu:


Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena Ocena ofert/
punktacja łączna

dokonana przez 3
członków komisji
przetargowej
1 PA&B Pracownia Architektoniczna
ul. Krecia 7
91-510 Łódź
58 560,00 brutto 23,13
2 Biuro Projektów "BPBW"
Spółka z o.o.
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
109 800,00 brutto 12,33
3 Zakład Projektowo Budowlany
BEEMWU WRZESIEŃ
ul. Olsztyńska 21/4
11-500 Giżycko
45 140,00 brutto 30,00
4 Pracownia Projektowa F-11
dr inż. arch. Marcin Furtak
ul. Grochowska 6B
31-521 Kraków
91 988,00 zł brutto 14,73

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Marta Jurgiełan
                
Gołdap: Opracowanie projektu dokumentacji technicznej rozbudowy Domu Kultury w Gołdapi.
Numer ogłoszenia: 241582 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury , ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150803, faks 087 6153493.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.mazury.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu dokumentacji technicznej rozbudowy Domu Kultury w Gołdapi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Domu Kultury w Gołdapi w miejscu istniejącej małej sceny na dziedzińcu rozbudowywanego obiektu, zagospodarowaniu terenu, przebudowie sieci celem dostosowania istniejącej infrastruktury na potrzeby nowej części. Projektowana rozbudowa ma mieć postać plomby uzupełniającej istniejącą zabudowę wokół wewnętrznego dziedzińca Domu Kultury, wraz z użytkowym podpiwniczeniem rozciągającym się pod płytę dziedzińca. Istniejący budynek nie zaspakaja potrzeb funkcjonalnych Domu Kultury, celem rozbudowy jest poprawa warunków pracy i możliwości działających w nim pracowni. Program rozbudowy przewiduje: w parterze wielofunkcyjną salę kameralną, służącą do różnego typu spektakli, wydarzeń artystycznych itp., połączoną z istniejącymi w budynku Domu Kultury garderobami ( pozwalającą na instalację mobilnej sceny i widowni); w podpiwniczeniu - zaizolowaną akustycznie pracownię muzyczną wraz z reżyserką umożliwiającą funkcjonowanie tych pomieszczeń jako małego studia nagrań oraz zaplecze magazynowe i toalety. W zakres projektu wchodzi również zagospodarowanie dziedzińca i spięcie przestrzenne istniejącego i projektowanego budynku. Minimum funkcjonalne określa się na - ok 70 m2 dla sali wielofunkcyjnej; - ok 60 m2 dla pracowni muzycznej wraz z reżyserką; - zespół toalet; - magazyn. Należy również przewidzieć skomunikowanie projektowanej części z istniejącymi budynkami. Projektowana kubatura - ok. 600m3; powierzchnia zabudowy - ok. 100m2; oraz część podziemna - ok. 160 m2. Zakres prac obejmuje wykonanie: kosztorysów inwestorskich przedmiarów robót kosztorysów ofertowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót W skład opracowania wchodzą: - projektów budowlanych - w 10 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w 3 egz. - przedmiar robót - w 4 egz. - kosztorys inwestorski - w 1 egz. - kosztorysy ofertowe (ślepe) - w 2 egz. Ww. dokumenty należy wykonać w formie papierowej oraz w formie elektronicznego zapisu na CD w postaci plików PDF (niezbędnych do publikacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych). Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapy niezbędne do celów wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późn. zmian.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmian.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji - dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo. Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona operaty wodno - prawne, uzyska warunki przyłączenia elektrycznego oraz warunki podłączenia wody i kanalizacji, a także inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, a niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę ciąży na Wykonawcy...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

● Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

● III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

● W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

● III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

● Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał co najmniej, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń, tj: jedną osobą, która posiada uprawnienia do bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia do projektowania w tej specjalności, jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia do projektowania w tej specjalności, jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia projektowe w tej specjalności, jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia projektowe w tej specjalności, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

● III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

● wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

● oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

● III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

● oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

● aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

● aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

● aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

● III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

● nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

● nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.mazury.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Dom Kultury w Gołdapi ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska dla projektu The Rainbow of Art - 1 na podstawie umowy LT-PL/056/1VL-847.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK SIWZ
DK 2212-5/2010                                                                       Gołdap, dnia 13.07.2010r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty


Gmina Gołdap zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego budynku ma potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skocze."

oferta złożona przez:

Usługi Projektowo - Doradcze
Zarządzanie Nieruchomościami
Leszek Zajkowski
ul. Paderewskiego 32a, 19-500 Gołdap


uznana została za najkorzystniejszą i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości: 20 740,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści złotych) wraz z należnym podatkiem VAT.

Dyrektor Domu Kultury
Marta Jurgiełan
DK 2212-3/2010                                                                       Gołdap, dn. 25.06.2010 r.

Ogłoszenie
o prowadzonym rozeznaniu cenowym

       Dom Kultury w Gołdapi zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skocze i składania ofert cenowych w terminie do 12 lipca 2010 r. w siedzibie Zamawiającego.W załączeniu: Formularz ofertowy

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Marta Jurgiełan                

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skocze
o wartości poniżej 14 000 EURO

›    Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Kultury w Gołdapi, reprezentowany przez
Dyrektora - Martę Jurgiełan
z siedziba w Gołdapi przy ul. Krótkiej 2, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02, REGON 000687422
tel. 087 615-08-03, 087 615-34-93
e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

›    Nazwa przedmiotu zamówienia.

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skocze

›    Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek położony jest w miejscowości Skocze na działce o nr geod. 19/2. Jest to budynek murowany, parterowy z dachem dwuspadowym, pokrytym blachą. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy ok. 210 m2. Budynek posiada przyłącze energetyczne. Planowany układ funkcjonalno - użytkowy. Budynek ma spełniać rolę świetlicy wiejskiej. W budynku winny znaleźć się sanitariaty, aneks kuchenny, świetlica z ewentualną sceną. Należy zaprojektować przydomową oczyszczalnię ścieków. Ogrzewanie budynki lokalne kominkowe lub z lokalnej kotłowni olejowej.

Opracowany projekt należy przed złożeniem ostatecznej wersji skonsultować z Zamawiającym. Zakres prac obejmuje sporządzenie:

›    Inwentaryzacji budynku i otoczenia - w 4 egzemplarzach,
›    Projektu budowlanego zagospodarowania terenu wraz z przyłączeniami i podjazdem dla niepełnosprawnych w 5 egzemplarzach,
›    Projektu budowlanego architektonicznego i konstrukcyjnego w 5 egzemplarzach,
›    Projektu instalacji wewnętrznych: wod.-kan., ciepłej wody, ogrzewania, elektrycznej - w 5 egzemplarzach,
›    kosztorysu inwestycyjnego w 2 egzemplarzach,
›    przedmiarów robót - w 2 egzemplarzach, opracowanych w wersji szczegółowej z podziałem na roboty budowlane dotyczące remontu dach i pozostałe
›    kosztorysu ofertowego w 2 egzemplarzach, opracowanych w wersji szczegółowej z podziałem na roboty budowlane dotyczące remontu dach i pozostałe
›    specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w 2 egzemplarzach.

W.w. dokumenty należy sporządzić w formie papierowe oraz w formie elektronicznego zapisu w postaci plików PDF na CD lub na innym nośniku (do publikacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych). Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

›    Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późn. zmianami),
›    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
›    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami).

Wykonawca w ramach opracowanej dokumentacji projektowej wykona niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji dokumenty, wymagane przez obowiązujące prawo. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę ciąży na Wykonawcy. Wykonawca pozyska na własny koszt mapę dla celów projektowych. W ramach wykonania projektu Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez okres prowadzenia inwestycji, w szczególności przez uzupełnienia dokumentacji projektowej, wprowadzanie zmian, wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
71.32.00.00-7

›    Termin realizacji:
2 miesiące od daty podpisania umowy

›    Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2010 r. w formie pisemnej.

›    Miejsce złożenia oferty:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap

›    Tryb postępowania
Rozeznanie cenowe

›    Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................

NIP .........................................................................

›    Oferujemy następującą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

........................ zł netto (słownie:........................................................................................... ........................................................................................................................................... zł) + podatek VAT (................. %) ....................................................................................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł) co daje kwotę brutto ........................ zł (słownie: ................................................................. ....................................................................................................................................... Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

›    Oświadczam, że:

po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skocze
uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego
terminu składania ofert .

›    Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:

- ...............................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................

Ofertę podpisali :

.....................................................................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

...................................., dnia ............................


ZAŁĄCZNIK


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 52928-2010 z dnia 2010-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gołdap 1. Kolumna szerokopasmowa typu line array, szt. 4 Typ: konstrukcja trójdrożna, 15 głośnik niskotonowy, cztery 4,5 głośniki z membranami stożkowymi dla pasma średniego, oraz driver wysokotonowy 1,4 połączonym z hornem, Moc RMS: min....
Termin składania ofert: 2010-03-08Gołdap: Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Gołdapi.
Numer ogłoszenia: 95846 - 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52928 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150803, faks 087 6153493.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Gołdapi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Kolumna szerokopasmowa typu line array, szt. 4 Typ: konstrukcja trójdrożna, 15 głośnik niskotonowy, cztery 4,5 głośniki z membranami stożkowymi dla pasma średniego, oraz driver wysokotonowy 1,4 połączonym z hornem, Moc RMS: min. 600W Moc Program: min. 1200W Ciśnienie dźwięku SPL 1W 1m: min 100dB Max SPL: min. 131dB Kąt rozproszenia dla 1kHz (-6dB): H 120O V 30O System zabezpieczeń: Aktywny system zabezpieczenia, indywidualny dla każdego przetwornika, Przyłącza: 4-pin speakon, z możliwością podłączenia w dwóch trybach: NORMAL 1+/1-, SYSTEM 2+/2- Kolumna musi posiadać szyny umożliwiające zawieszenie, min. 2 rączki do przenoszenia oraz łożyskowane koła ułatwiające transport, Głośniki z przedniej strony mają być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną Na czas transportu kolumna musi posiadać zamykaną przednią klapę Waga max 60kg, 2. Kolumna niskotonowa subwoower, szt. 4 Typ: konstrukcja tubowa, Głośnik 1 x 18 Moc RMS: min. 600W Moc Program: min. 1200W Ciśnienie dźwięku SPL 1W / 1m: min 101dB Max. SPL: min. 132dB System zabezpieczeń: Aktywny system zabezpieczenia, Przyłącza: 4-pin speakon, 8-pin speakon Kolumna musi posiadać, min. 6 rączek do przenoszenia oraz łożyskowane 100mm koła transportowe, Głośniki z przedniej strony mają być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną Na czas transportu kolumna musi posiadać zamykaną przednią klapę Waga max 75kg 3. Procesor sygnałowy, szt. 1 Wejścia analogowe: 2 (symetryczne) Wyjścia direct: 2 (symetryczne) Wejścia cyfrowe: 1 (AES EBU) Przetworniki A/C C/A: 24 - bitowe, obróbka 48 bitowa, Nadpróbkowanie: 128-krotne Wyjścia: 6 (symetryczne) Odstęp sygnał - szum : min. 111dB Pozostałe parametry: Procesor musi posiadać zwrotnicę z pełną regulacją, parametryczne korektory, każde wyjście musi być wyposażone w kompresory i limitery. Opóźnienie regulowane dla kanałów wejściowych i wyjściowych. Użytkownik musi mieć możliwość sterowania i komunikacji z dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem poprzez dedykowane złącze oraz możliwość zahasłowania przed nieuprawnionym dostępem. 4. Wzmacniacze mocy, szt.2 Podstawowe parametry techniczne Moc wyjściowa THD=1%, 1kHz Pasmo częstotliwości, ref. 1kHz 10 Hz - 60kHz (ą 1dB) Czułość wejść +7dBu (1,74V rms) Współczynnik zniekształceń - THD < 0,05% Odstęp sygnał - szum 108dB Damping Factor (1kHz) >300 Szybkośc reakcji 38V / us Przesłuch między kanałami < -80dB Wielkość 2HU Waga do 9kg Wentylatory 3-biegowe Stopień mocy Klasa H Wzmacniacze wraz z procesorem muszą być umieszczone i zamontowane w szafie rack o wysokości 10HU z szynami mocującymi z tyłu i z przodu. Na tylnej ścianie musi być zamontowane przyłącze prądowe z zabezpieczeniem 6x 16A oraz z sygnalizacją obecności napięcia, na ścianie przedniej przyłącze sygnałowe i głośnikowe. Wszystko musi być okablowane i połączone, tak aby uniemożliwić błędne połączenie systemu. Szafa rack musi być wyposażona w 100mm łożyskowane koła transportowe. Ze względów mechanicznych nie dopuszcza się systemów o łącznej masie zestawów głośnikowych, przeznaczonych do podwieszania, większej niż 250 kg (L + R). Również z w/w względów preferowane będą zestawy głośnikowe o szerokości zestawu jednej strony (L lub R) nie większej niż 600 mm. Preferowane będą systemy nadające się do podwieszania nad sceną jak i postawienia w całym komplecie na scenie bądź ziemi bez dodatkowych elementów mocujących. Wymagany komplet okablowania dostosowany do oferowanego systemu. Dostawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny producenta sprzętu...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

● T O M M E X Żerbrowscy Sp. j. Oddział Olsztyn, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117048,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

● Cena wybranej oferty: 96990,00

● Oferta z najniższą ceną: 96990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121896,3

● Waluta: PLN.

DK 341(ZP-1)-7/2010                                                             Gołdap, dn. 17.03.2010 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

Dom Kultury w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na.:

Zakup i dostawę sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Gołdapi"

oferta złożona przez:

T O M M E X Żerbrowscy Sp. j.
Oddział Olsztyn
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn

uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:

96 990,00 zł brutto
(słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)
wraz z należnym podatkiem VAT

Zamawiający dokonał oceny złożonych oferty, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty niepodlegających odrzuceniu:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena Ocena ofert/ punktacja łączna
dokonana przez 3 członków komisji
przetargowej
1 TOMMEX Żebrowscy Sp.J.
OOddział Olsztyn
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn
96900 30
2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Anna Lasek
ul. 1 mają 19 of.
45-068 Opole
121896,3 23,88

Dyrektor Domu Kultury

Marta Jurgiełan

Gołdap: Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Gołdapi
Numer ogłoszenia: 52928 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury , ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150803, faks 087 6153493.

● Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.mazury.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Gołdapi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kolumna szerokopasmowa typu line array, szt. 4 Typ: konstrukcja trójdrożna, 15 głośnik niskotonowy, cztery 4,5 głośniki z membranami stożkowymi dla pasma średniego, oraz driver wysokotonowy 1,4 połączonym z hornem, Moc RMS: min. 600W Moc Program: min. 1200W Ciśnienie dźwięku SPL 1W 1m: min 100dB Max SPL: min. 131dB Kąt rozproszenia dla 1kHz (-6dB): H 120O V 30O System zabezpieczeń: Aktywny system zabezpieczenia, indywidualny dla każdego przetwornika, Przyłącza: 4-pin speakon, z możliwością podłączenia w dwóch trybach: NORMAL 1+/1-, SYSTEM 2+/2- Kolumna musi posiadać szyny umożliwiające zawieszenie, min. 2 rączki do przenoszenia oraz łożyskowane koła ułatwiające transport, Głośniki z przedniej strony mają być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną Na czas transportu kolumna musi posiadać zamykaną przednią klapę Waga max 60kg, 2. Kolumna niskotonowa subwoower, szt. 4 Typ: konstrukcja tubowa, Głośnik 1 x 18 Moc RMS: min. 600W Moc Program: min. 1200W Ciśnienie dźwięku SPL 1W / 1m: min 101dB Max. SPL: min. 132dB System zabezpieczeń: Aktywny system zabezpieczenia, Przyłącza: 4-pin speakon, 8-pin speakon Kolumna musi posiadać, min. 6 rączek do przenoszenia oraz łożyskowane 100mm koła transportowe, Głośniki z przedniej strony mają być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną Na czas transportu kolumna musi posiadać zamykaną przednią klapę Waga max 75kg 3. Procesor sygnałowy, szt. 1 Wejścia analogowe: 2 (symetryczne) Wyjścia direct: 2 (symetryczne) Wejścia cyfrowe: 1 (AES EBU) Przetworniki A/C C/A: 24 - bitowe, obróbka 48 bitowa, Nadpróbkowanie: 128-krotne Wyjścia: 6 (symetryczne) Odstęp sygnał - szum : min. 111dB Pozostałe parametry: Procesor musi posiadać zwrotnicę z pełną regulacją, parametryczne korektory, każde wyjście musi być wyposażone w kompresory i limitery. Opóźnienie regulowane dla kanałów wejściowych i wyjściowych. Użytkownik musi mieć możliwość sterowania i komunikacji z dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem poprzez dedykowane złącze oraz możliwość zahasłowania przed nieuprawnionym dostępem. 4. Wzmacniacze mocy, szt.2 Podstawowe parametry techniczne Moc wyjściowa THD=1%, 1kHz Pasmo częstotliwości, ref. 1kHz 10 Hz - 60kHz (ą 1dB) Czułość wejść +7dBu (1,74V rms) Współczynnik zniekształceń - THD < 0,05% Odstęp sygnał - szum 108dB Damping Factor (1kHz) >300 Szybkośc reakcji 38V / us Przesłuch między kanałami <-80dB Wielkość 2HU Waga do 9kg Wentylatory 3-biegowe Stopień mocy Klasa H Wzmacniacze wraz z procesorem muszą być umieszczone i zamontowane w szafie rack o wysokości 10HU z szynami mocującymi z tyłu i z przodu. Na tylnej ścianie musi być zamontowane przyłącze prądowe z zabezpieczeniem 6x 16A oraz z sygnalizacją obecności napięcia, na ścianie przedniej przyłącze sygnałowe i głośnikowe. Wszystko musi być okablowane i połączone, tak aby uniemożliwić błędne połączenie systemu. Szafa rack musi być wyposażona w 100mm łożyskowane koła transportowe. Ze względów mechanicznych nie dopuszcza się systemów o łącznej masie zestawów głośnikowych, przeznaczonych do podwieszania, większej niż 250 kg (L + R). Również z w/w względów preferowane będą zestawy głośnikowe o szerokości zestawu jednej strony (L lub R) nie większej niż 600 mm. Preferowane będą systemy nadające się do podwieszania nad sceną jak i postawienia w całym komplecie na scenie bądź ziemi bez dodatkowych elementów mocujących. Wymagany komplet okablowania dostosowany do oferowanego systemu. Dostawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny producenta sprzętu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

" Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

" III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

" III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

" aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonamy we własnym zakresie lub w przypadku uczestnictwa podwykonawców w procesie inwestycyjnym przedstawienie informacji o ich udziale na załączniku nr 5 do SIWZ 2.dowód wniesienia wadium 3.wykaz autoryzowanych serwisów gwarancyjnych, które będą świadczyły usługi ewentualnych napraw 4.oświadczenie o udzieleniu 36-miesięcznego okresu gwarancji 5.Dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.mazury.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI :

SIWZ

Dokumentacja z przeprowadzonego
rozpoznania cenowego
o wartości nieprzekaraczającej równowartości 14 000 Euro

zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

1     W celu druku, składu i dostawy miesięcznika pisma "Z bliska" w roku 2010 przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zamawiający zamieścił 4.01.2010 r. informację o prowadzonym ww. postępowaniu na stronie internetowej.

2     Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 25 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 6 108 EURO. Ustalenia wartości dokonano w dniu 4.01.2010 r., przez Martę Jurgiełan - p.o. Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, na podstawie średnich cen rynkowych.

3     W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o wartości poniżej 14 000 Euro prowadzonego jako rozeznanie cenowe do 18 stycznia 2010 r. wpłynęło 2 oferty następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Drukarnia Helios

ul. Lipowa 41 A

16-400 Suwałki

1594,00 zł

1944,68 zł

2.

Wydawnictwo Mazurskie

Mariusz Piotrowski, W.M. Mikołajczyk

ul. Wyzwolenia 2/310

11-500 Giżycko

Oferta odrzucona - złożona bez załączników4     W wyniku badania ofert odrzucono jedną ofertę następującego wykonawcy: - Wydawnictwo Mazurskie Mariusz Piotrowski, W.M. Mikołajczykul. Wyzwolenia 2/310 11-500 Giżycko - Oferta została złożona bez załączników.

5     Oferta pozostałego wykonawcy spełnia warunki niniejszego postępowania i została przyjęta do oceny.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Drukarni Helios w Suwałkach.

Gołdap, dn. 18.01.2010 r.

.....................................................................

podpis Zatwierdzam/ nie zatwierdzam

................................................................

data i podpis Kierownika zamawiającego
FORMULARZ OFERTY
Druk i skład pisma "Z bliska" w 2010 roku
o wartości poniżej 14 000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Kultury w Gołdapi, reprezentowany przez
p.o. dyrektora - Martę Jurgiełan
z siedzibą w Gołdapi ul. Krótka 2, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02, REGON 000687422
tel. 0 87 615-08-03, fax 087 615 34 93
e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Druk, skład i dostawa do Zamawiającego miesięcznika pisma "Z bliska" w roku 2010

3. Opis przedmiotu zamówienia:
a) skład pisma "Z bliska" (20 stron formatu B-3) w tym około 70% tekstu + 30% fotografii i grafik
b) druk pisma "Z bliska" (700 egz., 20 str., format B-3)
- nakład 700 egz. - 1 raz w miesiącu
- 8 stron czarnobiałych i 12 w pełnym kolorze
- format B-3
- papier - offset
c) Dostawa pisma do Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od zatwierdzenia ostatecznego projektu danego numeru pisma - adres jw.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
78.18.00.00-2 - usługi w zakresie drukowania gazet
78.22.00.00-5 - usługi składu
78.23.00.00-8 - usługi drukowania i dostawy

4. Termin realizacji.
Od dnia zawarcia umowy - 31 grudzień 2010 r.

5. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 17 stycznia 2010 r. w formie pisemnej.

6. Miejsce złożenia oferty:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap

7. Tryb postępowania
Rozeznanie cenowe

8. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................

NIP .........................................................................

9. Oferujemy następującą cenę za wykonanie 1 nakładu przedmiotu zamówienia:

........................ zł netto (słownie:........................................................................................... ........................................................................................................................................... zł) + podatek VAT (................. %) ....................................................................................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł) co daje kwotę brutto ........................ zł (słownie: ................................................................. .......................................................................................................................................

Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Cena została skalkulowana w oparciu o następującą kalkulację 1 numeru pisma:

1. Skład 1 numeru pisma (20 stron) : ............. zł - netto
2. Druk 1 strony w pełnym kolorze: ............. zł - netto
3. Druk 1 strony czarno-białej: .............. zł - netto
4. Dostawa 1 nakładu pisma do Zamawiającego: ............ zł - netto
Zmiany w cenie w przypadku zmiany nakładu wyniosą ......................

10. Wymagania dodatkowe:

1. Wygląd pisma będzie zatwierdzany do druku przez redaktora naczelnego "z bliska".
2. Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie liczby stron (o 2, 4, 6 lub 8 stron) z uwzględnieniem kosztów składowych wymienionych w pkt. 9.
3. Wykonawca za każdy numer wystawi fakturę VAT z 21 dniowym terminem płatności.
4. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wykonane przez niego 3 przykładowe druki zbliżone do przedmiotu zamówienia.

11. Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń, - wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane ze składem, drukiem i dostawą pisma do Domu Kultury w Gołdapi - uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert .

12. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:

- kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
- 3 przykładowe druki zbliżone do przedmiotu zamówienia wykonane przez wykonawcę;

Ofertę podpisali :

......................................................................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/


Gołdap, dnia 04.01.2010 rokDK 341(ZP-1 )-9/2009                                             Gołdap, dn. 19.11. 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

 o wyborze oferty

         Dom Kultury w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi,  na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na.:

Opracowanie technicznej dokumentacji projektów dla parku w Grabowie”

oferta złożona przez:

Arkadiusza Papadopulos

Biuro Obsługi Inwestycji

ul. Gołdapska 22/15

19 – 400   O l e c k o

uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1  ww. Ustawy      i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:

79 300,00 zł brutto

(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych)
 wraz z należnym podatkiem VAT

Zamawiający dokonał oceny złożonych oferty, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena Ocena ofert/ punktacja łączna dokonana przez 3 członków komisji przetargowej
1. GRIMA PROJEKT MARIUSZ NAUMIENKO
ul. Daniłowskiego 16 lok. 4
01-833 Warszawa
99 000,00 zł netto
120 780,00 zł brutto
19,68
2. Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
ul. Domańskiego 40
45-819 Opole
72 300,00 zł netto
88 206,00 zł brutto
26,97
3. SANE Edyta Monika Ciuńczyk
ul. Rycerska 1 nr L, Ł
15-157 Białystok
92 350,00 zł netto
112 667,00 zł brutto
21,12
4. Biuro Obsługi Inwestycji
Arkadiusz Papadopulos
ul. Gołdapska 22/15
19-400 Olecko
65 000,00 zł netto
79 300,00 zł brutto
30ZAŁĄCZNIKI :

Wyniki Przetargu DOCDom Kultury    
Ul.
Krótka 2    
19-500 Gołdap    
tel. /87/ 615 08 03    
fax. /87/ 615 34 93    

   e-mail:dkgoldap@o2.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dom Kultury w Gołdapi z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19 - 500 Gołdap,
woj. warmińsko - mazurskie, pow. gołdapski, tel. 087 615 08 03, fax. 087 615 34 93
www.kultura.mazury.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Opracowanie technicznej dokumentacji projektów dla parku w Grabowie posiadający oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap,

          woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150803, fax 087 6153493.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.mazury.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

>

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie technicznej dokumentacji projektów dla parku w Grabowie.

Źródło finansowania: Wydatek jest współfinansowany w ramach projektu Nr LT-PL/020 „Sintautai-Gołdap1” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie nr LT-PL/020/1VL-78 z dnia 25.03.2009

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi projektowe, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu technicznej dokumentacji parku kulturalno - rekreacyjnego w Grabowie.
Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu parku rekreacyjno – kulturalnego w Grabowie, tzn. zagospodarowanie i ogólnodostępne terenowe obiekty rekreacyjne, kulturowe oraz wypoczynkowe wraz z infrastrukturą techniczną obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku OSP, również wchodzącego w skład projektowanego kompleksu. Zagospodarowanie dotyczy gruntownych zmian związanych z budowa obiektów kubaturowych, małej architektury, ciągów pieszych, a także urządzeniem przestrzeni zielonych, uporządkowaniem i nadaniem kształtu terenowi, stworzeniem naturalnego ogrodzenia przy użyciu zieleni i wykorzystując naturalne ukształtowanie obszaru inwestycji.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

Ø      pozwolenia operatu wadno – prawnego,

Ø      kosztorysów inwestorskich

Ø      przedmiarów robót

Ø      kosztorysów ofertowych

Ø      specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót

W skład opracowania wchodzą:

-  pozwolenie wodno - prawne

-  projektów budowlanych – w 7 egz.

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 3 egz.

-  przedmiar robót – w 4 egz.

-  kosztorys inwestorski – w 1 egz.

-  kosztorysy ofertowe (ślepe) – w 2 egz.

-  pozwolenie na budowę

Ww. dokumenty należy wykonać w formie papierowej oraz w formie elektronicznego zapisu na CD w postaci plików PDF (niezbędnych do publikacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych). 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapy niezbędne do celów wykonania dokumentacji projektowej.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.03.2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 12 listopada 2009 r. godz. 10.00, tj.: do terminu składania ofert.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać sie mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         posiadają niezbędną wiedzę lub doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego   zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych    od wykonawców.

                Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana

 na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w Rozdziale III pkt. 3.1.  SIWZ, które są potwierdzeniem wymaganych kryteriów od wykonawców postawionych w Rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP – 17 na zasadzie spełnia – nie spełnia, czyli zero jedynkowo. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne o czym zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy, który został  wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.    

    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

     Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – złożone na załączniku nr 2 do SIWZ.

[dotyczy wykonawcy krajowego] Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem składania ofert)

[dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

>> 

[dotyczy wykonawcy krajowego] Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

[dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

>> 

[dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego architektów aktualne na dzień składania ofert,

[dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada kwalifikacje zawodowe inżynierów budownictwa

>>  Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:  

       architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

>> Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do      wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, przedstawiony na załączniku nr 5 do SIWZ, (dotyczy osób określonych w pkt 3.1. ppkt 3.1.4. i 3.1.5.)

>> Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w ppkt. 3.1.6, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.mazury.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: ........ 2009 godzina 10:00, miejsce: Domu Kultury w Gołdapi, ul. Krótkiej 2, 19-500 Gołdap.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIKI :

SIWZDokumentacja z przeprowadzonego
rozpoznania cenowego
o wartości nieprzekaraczającej równowartości 14 000 Euro

zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

1. W celu dostawy sprzętu nagłośnieniowego do Domu Kultury w Gołdapi

2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 53000,00 zł netto, co stanowi równowartość 13670,01 EURO. Ustalenia wartości dokonano w dniu 7.04.2009 r., przez Zbigniewa Mieruńskiego - Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, na podstawie średnich cen rynkowych.

3. W odpowiedzi na zapytanie telefoniczne rozeznania cenowego o wartości poniżej 14 000 Euro do 26 maja 2009 r. wpłynęło 7 ofert następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

M-GROUP

Mariusz Grzybowski

Ul. Kościuszki 54

30-114 Kraków

44921,76 zł

57592,00 zł

Oferta odrzucona, z powodu braku załączników

2.

PHU RAGTIME Anna Lasek

Ul. I maja 19

45-068 Opole

43377,05 zł

52920,00 zł

 

3.

F.H. TRYTON

Tomasz Fieber

Ul. Karmelicka 40

31-128 Kraków

51506,84 zł

62836,00 zł

 

4.

MUSIC STORE

Sp. z o.o.

Ul. Wielka 21

61-775 Poznań

45181,97 zł

55122,00 zł

Oferta odrzucona, z powodu braku wszystkich załączników

5.

Sklep Muzyczny KAM-I

Ul. Dmowskiego 10

18-400 Łomża

41262,00 zł

52900,00 zł

 

6.

PHU MIDI

Ul. Dębowa 25

08-103 Siedlce

47730,32 zł

58231,00 zł

Oferta odrzucona, z powodu braku wszystkich załączników

7.

OFFSTAGE Przemysław Waszkiewicz

Ul. Srebrna 24a/9

80-180 Gdańsk

49681,00 zł

60611,23

Oferta odrzucona z powodu braku załączników4. W wyniku postępowania rozpoznania cenowego wybrano ofertę Sklepu Muzycznego KAM-I, która zaproponowała najniższą cenę.

Gołdap, dn. 29.05.2009 r.

ZBIGNIEW MIERUŃSKI          
.....................................................................
podpis                                
Zatwierdzam/ nie zatwierdzam       
ZBIGNIEW MIERUŃSKI           
................................................................
data i podpis Kierownika zamawiającego

FORMULARZ OFERTY
Dostawa sprzętu nagłośnieniowego do Domu Kultury w Gołdapi
o wartości poniżej 14 000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Kultury w Gołdapi, reprezentowany przez
dyrektora - Zbigniewa Mieruńskiego
z siedzibą w Gołdapi ul. Krótka 2, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02, REGON 000687422
tel. 0 87 615-08-03, fax 087 615 34 93

e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu nagłośnieniowego do Domu Kultury w Gołdapi.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a) dostawa wg zestawienia poniżej:

L.p.

NAZWA

rodzaj

sztuk

cena

1

Mackie Onyx 2480

mikser

1

 

2

dbx DriveRack PA

 

CROSOWER

1

 

3

DRAWMER MX40

BRAMKA

1

 

4

Widlicki 3200 SM

statyw

8

 

5

Widlicki 3400 SM

podsłuchowy

4

 

6

Dynacord SL-1800

Końcówka

 

2

 

7

Polaudio-M115-300Pas

monitor

4

 

8

Tapco DI 1P

Di-Box

6

 

9

Shure SM-58

mikrofon

2

 

10

Shure SM-57

mikrofon

4

 

11

Shure BETA-58A

mikrofon

2

 

12

DBX 231

EQ

1

 

13

DRAWMER MX30

KOMPRESOR

2

 

14

Proel- EBN804LU10

multicore

1

 

16

MACKIE PPM 1012

Powermikser Mackie

1

 

17

CASE PACK Onyx 2480

MIKSER

1

 

18

CASE PACK

RACK U 2

2

 

19

CASE PACK

RACK U4

1

 

20

NEUTRIK

wtyk XLR męski

20

 

21

NEUTRIK

wtyk XLR żeński

20

 

22

kabel mikrofonowy

 

 

100 m/b

 

23

Hartke 3500

Wzmacniacz basowy

1

 

24

Hartke 4.5 XL

Kolumna basowa

1

 

Razem brutto:

 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

85 32320000-2
85 32340000-8
85 32351300-1

4. Termin realizacji.
15 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 26 maja 2009 r. w formie pisemnej.

6. Miejsce złożenia oferty:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap

7. Tryb postępowania
Rozeznanie cenowe

8. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................

NIP .........................................................................

9. Oferujemy następującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

........................ zł netto (słownie:........................................................................................... ........................................................................................................................................... zł) + podatek VAT (................. %) ....................................................................................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł) co daje kwotę netto ........................ zł (słownie: ................................................................. .......................................................................................................................................
Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

10. Wymagania dodatkowe:
1. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na sprzęt objęty zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesiący.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

11. Oświadczam, że:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z zakupem ww.sprzętu.
- uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego
terminu składania ofert.

12. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:
- kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
- 2 przykładowe realizacje podobnych zamówień wraz z kontaktami do zamawiających.

Ofertę podpisali :

.............................................................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

................, dnia ...................


ZAŁĄCZNIKI :

Formularz Ofertowy

DK 341(ZP-V)-6/2008                                                             Gołdap, dn. 29.09.2008 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

           Dom Kultury w Gołdapi w imieniu którego działa Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmian.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - II etap - Remont i wyposażenie w kinotechnikę", ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert tj.: do 26.09.2008 r. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Gołdap: Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - II etap - Remont i wyposażenie w kinotechnikę

Numer ogłoszenia: 206211 - 2008; data zamieszczenia: 04.09.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury , ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150803, fax. 087 6153493.

• Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.kultura.mazury.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - II etap - Remont i wyposażenie w kinotechnikę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonania modernizacji sali wielofunkcyjnej budynku Domu Kultury w Gołdapi w celu dostosowania jej do funkcji kinowej wraz z wyposażeniem w sprzęt kinotechniczny. Infrastruktura kina powinna zapewnić funkcjonowania kina, obsługę przedstawień estradowych, teatralnych i estradowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.21.21.50-2, 32.32.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysiąc złotych. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 26 września 2008 r. godz. 10.00, tj.: do terminu składania ofert

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
b) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
c) Udzielenia zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
d) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnych do realizacji zamówienia,
e) Zrealizują zamówienie w terminie do 28.11.2008 r.
f) Udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace,
g) Przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami SIWZ
h) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
i) Udzielą 30 dniowego terminu płatności,
j) Wniosą wadium
k) udokumentują wykonanie 1 roboty budowlanej (np.: wykonanie sali kinowej, teatralnej itp.) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
l) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, w branży budowlanej, elektrycznej
m) udokumentują, że dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zawodowych, w tym uprawnień budowlanych kierownika budowy w branży budowlanej oraz w branży elektrycznej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych SIWZ. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP - 17 na zasadzie spełnia - nie spełnia, czyli zero jedynkowo..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)Kosztorys ofertowy
b) Wypełniony formularz ofertowy
c) Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert)
e) Uprawnienia budowlane kierowników budowy w branży: budowlanej, elektrycznej
f) zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień składania ofert,
g) wykaz wykonanych 1 roboty budowlanej (np.: sali kinowej, teatralnej itp.) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania,
h) załączenie dokumentów potwierdzających, że ww. roboty zostały wykonane należycie
i) wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
j) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
k) Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zamówienia w terminie do 28.11.2008 r.
l) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o akceptacji 30-to dniowego terminu związania ofertą.
m) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o udzieleniu 30 dniowego terminu płatności.
n) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy
o) Dowód wniesienia wadium
p) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym, że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonamy we własnym zakresie lub w przypadku uczestnictwa podwykonawców w procesie inwestycyjnym przedstawienie informacji jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy
r) Oświadczenie o udzieleniu 36 miesięcznego okresu gwarancji..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.mazury.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótkiej 2,
19-500 Gołdap.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2008 godzina 10:00, miejsce: biuro Domu Kultury w Gołdapi przy ulicy Krótkiej 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Gminy Gołdap.

ZAŁĄCZNIKI :

SIWZ
Załączniki nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 112677-2008 z dnia 28.05.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Gołdap Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - I etap - wymiana pokrycia dachu nad salą widowiskową (kinową) oraz garderobami Termin skladania ofert: 18.06.2008

Gołdap: Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - I etap - wymiana pokrycia dachu nad salą widowiskową (kinową) oraz garderobami.

Numer ogłoszenia: 159769 - 2008; data zamieszczenia: 14.07.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 112677 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Krótka, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150803, fax 087 6153493.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - I etap - wymiana pokrycia dachu nad salą widowiskową (kinową) oraz garderobami..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana pokrycia dachu z istniejącego wykonanego z blachy trapezowej na papę termozgrzewalną dwuwarstwową wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowaniem budynku sali widowiskowej (kinowej) i garderobami Domu Kultury w Gołdapi o łącznej powierzchni 396,362 m2

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.21.23.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100005,08 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• BUD - REM
Budownictwo Ogólne, Wynajem Maszyn i Urządzeń
Grażyna Zalewska, ul. Broniewskiego 8, 19-400 Olecko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 78708.62
• Oferta z najniższą ceną: 77868,98 / oferta z najwyższą ceną: 125264.04
• Waluta: PLN.

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

DK 341(ZP-III)-6/2008                                                             Gołdap, dn. 07.07.2008 r.

ZAWIADOMIENIE
o ponownym wyborze oferty

Dom Kultury w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.), zawiadamia, że dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 94 ust. 2 ww. Ustawy, ponieważ w dniu dzisiejszym tj.: 7 lipca 2008 r. Zakład Usług Budowlanych z siedzibą w Gołdapi przy ul. Paderewskiego 13/9 wybrany do realizacji zamówienia odstąpił od zawarcia umowy. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego .na.:

"Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - I etap - wykonanie pokrycia dachu nad salą widowiskową (kinową) oraz garderobami"

oferta złożona przez:

"Bud-Rem"
Budownictwo Ogólne, Wynajem Maszyn i Urządzeń
Grażyna Zalewska
ul. Broniewskiego 8, 19-400 Olecko

uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:

96 024,52 zł brutto
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 16/100) wraz z należnym podatkiem VAT

Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty bez przeprowadzenia ich ponownej oceny zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor Domu Kultury
Zbigniew Mieruński


FORMULARZ OFERTY
Dostawa i montaż stolarki budowlanej w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach o wartości poniżej 14 000 EURO1. Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Kultury w Gołdapi, reprezentowany przez
dyrektora - Zbigniewa Mieruńskiego
z siedzibą w Gołdapi ul. Krótka 2, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02, REGON 000687422
tel. 0 87 615-08-03, fax 087 615 34 93
e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach wraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a) dostawa i montaż 7 sztuk okien o wymiarach 115 x 100 cm, dwudzielnych z ruchomym słupkiem, wykonanych z profili 6- cio komorowych, jedna strona rozwierano-uchylna, z mikrowentylacją. Wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kolor: na zewnątrz drewnopodobny orzech, wewnątrz: biały.
b) dostawa i montaż 1 szt. drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 205 x 115 cm, wraz ze świetlikiem o wymiarach 30 x 115 cm, z systemem otwierania od wewnątrz w wypadku zagrożenia. Drzwi antywłamaniowe o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Kolor drewnopodobny orzech.
c) dostawa i montaż 1 szt. drzwi wejściowo-ewakuacyjnych o wymiarach 205 x 115 cm, wyposażone w 2 zamki patentowe. Drzwi antywłamaniowe o podwyższonej izolacyjności cieplnej i z szybą. Kolor drewnopodobny orzech.
d) Demontaż istniejącej stolarki.
e) Powiększenie otworów okiennych i drzwiowych dostosowanych do wymiaru drzwi i okien oraz wykonanie 1 otworu okiennego dostosowanego do wymiaru okien wraz z wykończeniem.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

4. Termin realizacji.
Od dnia zawarcia umowy - 15 sierpnia 2008 r.

5. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 4 lipca 2008 r. w formie pisemnej.

6. Miejsce złożenia oferty:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap

7. Tryb postępowania
Rozeznanie cenowe

8. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ...................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
NIP .........................................................................

9. Oferujemy następującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

........................ zł netto (słownie:........................................................................................... ........................................................................................................................................... zł) + podatek VAT (................. %) ....................................................................................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł) co daje kwotę netto ........................ zł (słownie: ................................................................. .......................................................................................................................................
Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

10. Wymagania dodatkowe:
1. Wykonawca udzieli pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
2. Wykonawca uprzątnie teren po wykonaniu robót.
3. Wykonawca w ofercie zaproponuje wzór drzwi.

11. Oświadczam, że:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane ze składem, drukiem i dostawą pisma do Domu Kultury w Gołdapi
- uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

12. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:
- kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
- projekt wzoru drzwi wejściowych i ewakuacyjnych;
- 3 przykładowe realizacje podobnych zamówień wraz z kontaktami do zamawiających.

Ofertę podpisali :

.........................................................................................................

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/Gołdap, dnia

DK 341(ZP-III)-4/2008                                                                    Gołdap, dn. 20.06.2008 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Dom Kultury w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na.:

"Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - I etap - wykonanie pokrycia dachu nad salą widowiskową (kinową) oraz garderobami"

oferta złożona przez:

Zakład Usług Budowlanych
ul. Paderewskiego 13/9, 19-500 Gołdap

uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:

95 000,16 zł brutto

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 16/100) wraz z należnym podatkiem VAT

Zamawiający dokonał oceny złożonych oferty, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

Numer oferty Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców Cena ofertowa brutto Ocena ofert/ punktacja
1. Zakład Usług Budowlanych
ul. Paderewskiego 13/9
19-500 Gołdap
95 000,16 zł 10
2. "Bud - Rem" Budownictwo Ogólne,
Wynajem Maszyn i Urządzeń
Grażyna Zalewska
ul. Broniewskiego
19-400 Olecko
96 024,52 zł 9.89
3. Zakład Ogólnobudowlany
Wiesław Szerszunowicz
kol. Zabłudów 5/2
16-060 Zabłudów
152 822,13 zł 6.22

W imieniu Zamawiającego

DK 341(ZP-II)-9/2008                                                                    Gołdap, dn. 28.05.2008 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

    Dom Kultury w Gołdapi w imieniu którego działa Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmian.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - I etap - wymiana pokrycia dachu nad sala widowiskową (kinową oraz garderobami", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Gołdap: Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Żelazkach - wymiana pokrycia dachu i dobudowa wiatrołapu

Numer ogłoszenia: 118044 - 2008; data zamieszczenia: 03.06.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 86141 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Krótka, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150803, fax 087 6153493.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Żelazkach
- wymiana pokrycia dachu i dobudowa wiatrołapu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami i rynnami

W ramach remontu dachu zostanie wykonane:
Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem. nie nadających sie do użytku wraz z przygotowaniem do utylizacji, rynien, łat i luźnych tynków na kominie.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej - wiatroszczelnej, ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, z tarcicy impregnowanej ciśnieniowo. Pokrycie dachu blachdachówką o wymiarach modułu fali 20x40cm w kolorze ciemnoczerwonym. Montaż drabinek zapobiegających osuwaniu się śniegu. Montaż osłon bocznych - wiatrownic - z desek o gr. 35 mm. z drewna impregnowanego ciśnieniowo, heblowanego i szlifowanego, wykończonego lakobejcą o kolorze dębu rustykalnego. Wszystkie widoczne elementy drewniane wykończone w ten sam sposób. Montaż rynien PCV i rur spustowych PCV. Remont komina: uzupełnienie tynków, malowanie, wykonanie włazu i platformy do prac kominiarskich.

Wykonanie wiatrołapu

Wiatrołap o wymiarach 5 m x 3 m, wys. słupów: 2,50m, wys. szczytu: 3,75 m, wykonany na podłożu betonowym wykończonym terakotą mrozoodporną. Konstrukcja drewniana, z drewna impregnowanego ciśnieniowo, heblowanego i szlifowanego, wykończonego lakobejcą o kolorze dębu rustykalnego. Poszycie ścian szkieletowych z desek szalówek o szer. 14 cm gr. 25 mm, wykończonymi j.w. Pokrycie dachu blachdachówką o wymiarach modułu fali 20x40cm w kolorze ciemnoczerwonym. Rynny PCV o kolorze ciemnobrązowym. Czoło dachu wykończone wiatrownicami z desek o gr. 30 mm. wykończone j.w.

Kolorystyka terakoty, rynien, komina, elementów drewnianych i sposób wykończenia drewna w uzgodnieniu z Zamawiającym. Rozwiązania konstrukcyjne w uzgodnieniu z Zamawiającym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.27.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 50308,78 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Zakład Ogólnobudowlany DACH
Jarosław Dąbrowski, ul. Kościuszki 12/5, 19-500 Gołdap, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 38217.43
• Oferta z najniższą ceną: 38217.43 / oferta z najwyższą ceną: 40659.93
• Waluta: PLN.

DK 341(ZP-III)-8/2008                                                                    Gołdap, dn. 21.05.2008 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. : Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na.:

"Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Żelazkach - wymiana pokrycia dachu i dobudowa wiatrołapu"

oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany "DACH" Jarosław Dabrowski ul. Kościuszki 12 m 5, 19-500 Gołdap

uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:

46 625,27 zł brutto

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 27/100) wraz z należnym podatkiem VAT

Zamawiający dokonał oceny złożonych oferty, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

Numer oferty Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców Cena ofertowa brutto Ocena ofert/ punktacja
1. Zakład Usług Budowlanych
ul. Paderewskiego 13/9
19-500 Gołdap
47 410,64 zł 9,80
2. Zakład Ogólnobudowlany "DACH"
Jarosław Dąbrowski
ul. Kościuszki 12/5
19-500 Gołdap
46 625,27 zł 10
3. BUD-PAT
Zakład Ogólnobudowlany
Piotr Dawid Czyżewski
ul. Paderewskiego 18/10
19-500 Gołdap
49 605,11 zł Wykonawca wykluczony
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

W imieniu Zamawiającego

FORMULARZ OFERTY
Opracowanie projektu modernizacji sali widowiskowej na potrzeby kina
i wyposażenia w aparaturę i urządzenia do wyświetlania filmów
o wartości poniżej 14 000 EURO1. Nazwa i adres Zamawiającego


Dom Kultury w Gołdapi, reprezentowany przez
dyrektora - Zbigniewa Mieruńskiego
z siedzibą w Gołdapi ul. Krótka 2, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02, REGON 000687422
tel. 0 87 615-08-03, fax 087 615 34 93
e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu modernizacji sali widowiskowej na potrzeby kina
i wyposażenia w aparaturę i urządzenia do wyświetlania filmów wraz z kosztorysem inwestorskim.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
- stworzenie projektu budowlanego modernizacji sali widowiskowej wraz ze stworzeniem kabiny projekcyjnej, wyciszeniem i innymi niezbędnymi zmianami;
- projekt wyposażenia sali w: projektor do wyświetlania filmów, ekran, nagłośnienie, fotele wraz z ich montażem;
- kosztorys inwestorski projektu modernizacji i wyposażenia sali w niezbędną aparaturę techniczną.

Orientacyjne dane techniczne obiektu :
- powierzchnia obiektu - 338 m2
- obiekt położony w zabudowie zwartej
- ściany budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegły, stropodach o konstrukcji drewnianej.

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji budowlano - wykonawczej uzgodni z Zamawiającym proponowane rozwiązania układu funkcjonalno - użytkowego planowanej modernizacji obiektu.

Przebudowana sala powinna umożliwić użytkowanie obiektu wielofunkcyjne jako sala widowiskowa oraz sala kinowa itp. Przebudowana sala powinna zapewniać 250 miejsc dla widowni.

4. Termin realizacji.
Od dnia zawarcia umowy - 1 miesiąc.

5. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 13 marca 2008 r. w formie pisemnej.

6. Miejsce złożenia oferty:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap

7. Tryb postępowania
Rozeznanie cenowe

8. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................

NIP .........................................................................

9. Oferujemy następującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

........................ zł netto (słownie:........................................................................................... ........................................................................................................................................... zł)
+ podatek VAT (................. %) ....................................................................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................... zł)
co daje kwotę brutto ........................ zł (słownie: ................................................................. .......................................................................................................................................
Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

10. Wymagania dodatkowe:
a. Wykonawca przedstawi dotychczasowe doświadczenie w zakresie projektowania podobnych obiektów.
b. Wykonawca wystawi fakturę VAT z 21 dniowym terminem płatności.

11. Oświadczam, że:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z ww. projektami
- uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego
terminu składania ofert .

12. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:
- kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
- opis dotychczasowych doświadczeń w projektowaniu podobnych obiektów wraz z kontaktami do zamawiających.

Ofertę podpisali : ............................................................................

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/Gołdap, 22.02.2008

Formularz ofertowy dokumentacja

FORMULARZ OFERTY
Druk i skład pisma "Z bliska" w 2008 roku
o wartości poniżej 14 000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Kultury w Gołdapi, reprezentowany przez
dyrektora - Zbigniewa Mieruńskiego
z siedzibą w Gołdapi ul. Krótka 2, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02, REGON 000687422
tel. 0 87 615-08-03, fax 087 615 34 93

e-mail: dkgoldap@o2.pl
www.kultura.mazury.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:


Druk, skład i dostawa do Zamawiającego miesięcznika pisma "Z bliska" w roku 2008

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a) skład pisma "Z bliska" (20 stron formatu B-3) w tym około 70% tekstu + 30% fotografii i grafik
b) druk pisma "Z bliska" (700 egz., 20 str., format B-3)
- nakład 700 egz. - 1 raz w miesiącu
- 12 stron czarnobiałych i 8 w pełnym kolorze
- format B-3
- papier - okładka kreda, środek offset
c) Dostawa pisma do Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od zatwierdzenia ostatecznego projektu danego numeru pisma - adres jw.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

78.18.00.00-2 - usługi w zakresie drukowania gazet
78.22.00.00-5 - usługi składu
78.23.00.00-8 - usługi drukowania i dostawy

4. Termin realizacji.

Od dnia zawarcia umowy - 31 grudzień 2008 r.

5. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 17 grudnia 2007 r. w formie pisemnej.

6. Miejsce złożenia oferty:

Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap

7. Tryb postępowania

Rozeznanie cenowe

8. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ...................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
NIP .........................................................................

9. Oferujemy następującą cenę za wykonanie 1 nakładu przedmiotu zamówienia:

........................ zł netto (słownie:........................................................................................... ........................................................................................................................................... zł) + podatek VAT (................. %) ....................................................................................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł) co daje kwotę netto ........................ zł (słownie: ................................................................. .......................................................................................................................................
Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Cena została skalkulowana w oparciu o następującą kalkulację 1 numeru pisma:
1. Skład 1 numeru pisma (20 stron) : ........ zł - netto
2. Druk 1 strony w pełnym kolorze: ........ zł - netto
3. Druk 1 strony czarno-białej: ........ zł - netto
4. Dostawa 1 nakładu pisma do Zamawiającego: ........ zł - netto
Zmiany w cenie w przypadku zmiany nakładu wyniosą ........

10. Wymagania dodatkowe:

1. Wygląd pisma będzie zatwierdzany do druku przez redaktora naczelnego "z bliska".
2. Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie liczby stron (o 2, 4, 6 lub 8 stron) z uwzględnieniem kosztów składowych wymienionych w pkt. 9.
3. Wykonawca za każdy numer wystawi fakturę VAT z 21 dniowym terminem płatności.
4. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wykonane przez niego 3 przykładowe druki zbliżone do przedmiotu zamówienia.

11. Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane ze składem, drukiem i dostawą pisma do Domu Kultury w Gołdapi
- uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert .

12. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:


- kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
- 3 przykładowe druki zbliżone do przedmiotu zamówienia wykonane przez wykonawcę;

Ofertę podpisali :

......................................................................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Gołdap, dnia

Formularz ofertowy Z bliska

DK 341(ZP-II)-8/2006

Gołdap, dn. 18.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

        Dom Kultury w Gołdapi w imieniu którego działa Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmian.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi - I etap - wymiana pokrycia dachu nad sala widowiskową (kinową oraz garderobami" , ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj.:
58 250,00 zł brutto.

Dom Kultury    
Ul. Krótka 2    
19-500 Gołdap    
tel. /87/ 615 08 03    
fax. /87/ 615 34 93    
e-mail: dkgoldap@o2.pl    WIK 341(ZP-XXVI)-4/2007

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Dom Kultury w Gołdapi z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19 - 500 Gołdap,
woj. warmińsko - mazurskie, pow. gołdapski, tel. 087 615 08 03, fax. 087 615 34 93
www.kultura.mazury.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

"Wykonanie remontu i modernizacji sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Gołdapi -

I etap - wymiana pokrycia dachu nad salą widowiskową (kinową) oraz garderobami"


posiadający oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45.21.23.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana pokrycia dachu z istniejącego wykonanego z blachy trapezowej na papę termozgrzewalną dwuwarstwową wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowaniem budynku sali widowiskowej (kinowej i garderobami Domu Kultury w Gołdapi o łącznej powierzchni 396,362 m2 .

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej - stanowiących załączniki nr 7 do SIWZ (składającym sie z opinii o stanie technicznym, części architektonicznej i części remontowej), szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiących załączniki nr 8 do SIWZ, oraz przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych - stanowiących załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej miejsca przewidzianego do realizacji poniesie Wykonawca.

W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:
- zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,
- organizacji i zagospodarowania placu budowy,
- doprowadzenia wody oraz zasilania placu budowy,
- ubezpieczenia budowy,
- utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów, uporządkowanie ternu budowy po zakończeniu robót itp.

Zamawiający informuje, że prace prowadzone podczas wymiany pokrycia dachowego objętego niniejszym zamówieniem nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania sali widowiskowej (kinowej)

2. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
3. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Domu Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap, tel. 087 615 08 03 lub pobrać ze strony internetowej: www.kultura.mazury.pl
5. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zbigniew Mieruński - Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, tel. 087 615 08 03 w godz. 10.00 - 14.00
6. Termin wykonania zamówienia - 30 maj 2008 r.
7. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium powinno być wniesione nie poźniej niż do 10 grudnia 2007 r. do godz. 10.00, tj.: do wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena (koszt) 100 %
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,
10. Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2007 r. o godz. 10.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2007 r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego.
12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki.
a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
b) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
c) Udzielenia zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
d) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnych do realizacji zamówienia,
e) Zrealizują zamówienie w terminie tj.: do 30 maja 2008 r.
f) Udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace,
g) Przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
h) Udzielą 30 dniowego terminu płatności,
i) Wniosą wadium.
j) Udokumentują posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
k) udokumentują wykonanie 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie:
l) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, w branży budowlanej,
ł) udokumentują, że dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zawodowych, w tym uprawnień budowlanych kierownika budowy w branży budowlanej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/ nie spełnia czyli zero jedynkowo

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Kosztorys ofertowy
b) Wypełniony formularz ofertowy
c) Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert)
e) Uprawnienia budowlane kierownika budowy w branży budowlanej
f) zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień składania ofert,
g) wykaz wykonanych 2 robót robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania,
h) załączenie dokumentów potwierdzających, że ww. roboty zostały wykonane należycie
i) wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
j) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
k) Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zamówienia w terminie określonym w Rozdziale III pkt. 4 niniejszej SIWZ,
l) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o akceptacji terminu związania ofertą.
m) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o udzieleniu 30 dniowego terminu płatności.
n) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy
o) Dowód wniesienia wadium
p) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym, że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonamy we własnym zakresie lub w przypadku uczestnictwa podwykonawców w procesie inwestycyjnym przedstawienie informacji o ich udziale na
q) Oświadczenie o udzieleniu 36 miesięcznego okresu gwarancji.
r) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

13. Termin związania ofertą - 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 16.11.2007 r.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro


Dom Kultury, 19-500 Gołdap, ul. Krótka 2,
woj. warmińsko-mazurskie, powiat gołdapski,
tel. 087 6150803, fax. 087 6153493, e-mail: dkgoldap@o2.pl
REGON 000687722

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz.177 ze zmianami) na skład i druk pisma "Z bliska"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji (wymagany) - 31.12.2007 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 2, lub pocztą elektroniczną dkgoldap@o2.pl
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami - Mirosław Słapik,
tel. 087 6152090, plac Zwycięstwa 16 w godz. 8:00 - 14:00.

Na podstawie art.45 ust.1 ustawy zamawiający nie żąda wnoszenia wadium..

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.
Termin składania ofert upływa dnia 15.01.2007 do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2007 o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin związania ofertą - 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone
w art. 22, ust.1, art.24, ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.